Logo: Gute Arbeit für alle Menü

Информация на български език

Gute Arbeit für Alle
 

Добра работа при временна заетост

Работиш на временна заетост? Тогава за теб са в сила специални правила. Ти имаш и много права, които трябва да знаеш. Сега ще ти обясним най-важните от тях.

 

Какво представлява временната заетост?
Обикновено трудовото правоотношение се сключва директно с фирмата, в която се работи. Временното трудово правоотношение от друга страна представлява тристранно правоотношение между работник и две предприятия: предприятие за временна работа и предприятие ползвател/предприятие работодател. Работещите на временна заетост се назначават и получават възнаграждение от предприятието за временна работа. То ги предоставя на предприятието ползвател/предприятието работодател за определено време. В него работят наетите служители.

 

Ти имаш права!
Печелиш ли по-малко пари от твоите колеги на постоянен трудов договор? Не работиш по професията, придобита в професионално училище? Бил ли си освободен от предприятие работодател? Работата ти е приключила и договорът ти е бил директно прекратен? Много работещи на временна заетост са го преживели. Това не трябва да е така: работещите на временна заетост имат права! 
На тях им се полагат например повече от 20 дни отпуск, те имат право на болничен без да им се намалява възнаграждението или отпускът, получават извънредни годишни бонуси (добавка за отпуск и коледна премия) и допълнително плащане към тях, ако членуват в синдикат.
Ти имаш право на всичко това и можеш да се противопоставиш на твоя работодател. А какво става при проблеми с работодателя? 
Работещите на временна заетост могат да се обърнат към работническия съвет и да помолят за помощ както в предприятието за временна работа, така и в предприятието ползвател, в което работят. Естествено могат да получат подкрепа от синдикат като IG Metall, ако членуват в него.

 

Функции на работническите съвети в Германия
Работническите съвети се избират от целия колектив в предприятието и се застъпват за интересите на работещите в рамките на предприятието. Повечето работнически съвети в Германия работят в тясно сътрудничество с компетентния за отрасъла синдикат. Работническите съвети и синдикатите имат различни функции: работническите съвети не могат да сключват споразумения за възнагражденията, броя на дните отпуск, надбавките за работа на смени и други подобни. В Германия само синдикатите могат да договарят това в колективните трудови договори.

 

Функции на синдикатите в Германия
Синдикатите се стремят към справедливо заплащане, по-добри условия на труд и по-голямо участие в управлението. За тази цел те сключват колективни трудови договори с работодателите. Те представляват също индивидуалните интереси на всеки един член по трудовоправни и социалноправни въпроси.
В Германия синдикатите се разделят по отрасли, а не по политически възгледи. Можеш да членуваш в синдиката, който е компетентен за твоя отрасъл. IG Metall представлява работниците в следните отрасли: металургична и електрическа промишленост, добив на метали, производство на чугун и стомана, металообработващи занаяти и близките промишлености, занаятчийство и услуги; текстилна и шивашка промишленост; дървообработка, дървопреработване и обработка на пластмаси, както и IT сектор.

 

IG Metall те подкрепя
Временната заетост е широко разпространена в отраслите на IG Metall. Често пъти работещите на временна заетост се третират като работници втора категория. Това е неуважение и е неприемливо. Много работещи на временна заетост се възпротивяват на подобна несправедливост и намират подкрепа в своя синдикат - IG Metall. Заедно се борим за това временната заетост да стане по-честна и справедлива. Искаме да се отнасят с теб почтително и с уважение в предприятието!
Ако искаш да допринесеш за твоите условия на труд или не си доволен от условията в твоето предприятие, ела в IG Metall. Можеш да се запишеш като член директно онлайн или с декларация за членство на твоя език. Можеш да се обърнеш също директно към твоите представители на IG Metall в предприятието или местния офис на IG Metall.

 

Допълнителна информация

Aktuelles zu Leiharbeit

Kontakt aufnehmen Frage stellen

Ihre Ansprechpartner

… finden Sie in unseren Geschäftsstellen vor Ort. Nehmen Sie Kontakt auf!

Mitglied werden!

Wir. Die IG Metall.

Wer ist die IG Metall? Was macht eine Gewerkschaft? Und was bedeutet das für Sie?

Hotline Leiharbeit